Podmínky a pravidla

I. Obecná ustanovení

 1. Vlastníkem a správcem internetového obchodu dostupného na adrese inflaa.com je společnost International Sourcing Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, Rydygiera 13A/40, 01-793 Varšava, NIP 5252722209, REGON 368237257, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000694022.
 2. Předmětem internetového obchodu inflaa.com je maloobchodní prodej nafukovacích konstrukcí a dalšího zboží v Evropě prostřednictvím internetu.
 3. Pravidla stanoví zejména pravidla pro používání internetového obchodu inflaa.com uživateli, zasílání objednávek a jejich vyřizování, jakož i postup při reklamacích.
 4. Ve věcech neupravených tímto řádem se použijí příslušná ustanovení právních předpisů platných na území Polské republiky, zejména zákon ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů), zákon ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (Sbírka zákonů. U. č. 141, položka 1176 v platném znění), zákon ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými výrobky (Dz. U. č. 22, položka 271 v platném znění) a zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidované znění: Dz. U. z roku 2002 č. 101, položka 926 v platném znění).
 5. Veškeré zboží prezentované na stránkách inflaa.com je na těchto stránkách umístěno se souhlasem a s vědomím vlastníků autorských práv k tomuto zboží.
 6. Pokud jde o smlouvy uzavřené se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli s obvyklým bydlištěm mimo Polskou republiku, použijí se v otázkách zde neupravených pouze příslušná ustanovení právních předpisů platných na území Polské republiky. Použití příslušných právních ustanovení platných na území Polské republiky však nezbavuje spotřebitele ochrany, která mu je poskytována na základě ustanovení, jež nelze dohodou vyloučit, podle práva platného na území země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.
 7. Forma smluv uzavřených se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli s obvyklým bydlištěm mimo Polskou republiku, se řídí právem platným na území země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště.
 8. Pokud jde o smlouvy uzavřené se Zákazníky, kteří jsou podnikateli se sídlem mimo Polskou republiku, použijí se v otázkách neupravených těmito Pravidly pouze příslušná ustanovení právních předpisů platných na území Polské republiky, zejména ustanovení uvedená v odstavci 5 výše.
 9. Ustanovení těchto Pravidel nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva zákazníka, který je zároveň spotřebitelem, která mu náleží podle obecně závazných právních předpisů. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto Pravidel a výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy.

II. Definice 

 • PRAVIDLA - tato pravidla a předpisy spolu s přílohami
 • STORE - online obchod dostupný na adrese inflaa.com
 • PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽEB - International Sourcing Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, Rydygiera 13A/40, 01-793 Varšava, NIP 5252722209, REGON 368237257, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000694022.
 • ZÁKAZNÍK, UŽIVATEL - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která nakupuje produkty prostřednictvím internetového obchodu inflaa.com.
 • OBJEDNÁVKA - nabídka na uzavření kupní smlouvy učiněná zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu inflaa.com.
 • UŽIVATEL - jakýkoli subjekt používající internetový obchod
 • ÚČET - individuální administrativní panel Uživatele dostupný po registraci a přihlášení do internetového obchodu inflaa.com, označený přihlašovacím jménem a heslem, který slouží k uzavírání prodejních smluv.
 • REGISTRACE - proces, při kterém si uživatel vytvoří účet v internetovém obchodě.
 • PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji zboží uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná poskytovatelem služby příjemci služby elektronicky prostřednictvím internetového obchodu.
 • ZBOŽÍ - jakákoli položka prodávaná prostřednictvím internetového obchodu
 • SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která nakupuje produkty prostřednictvím internetového obchodu inflaa.com za účelem, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
 • PODNIKATEL - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, nakupující produkty prostřednictvím internetového obchodu inflaa.com za účelem přímo souvisejícím s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 • ZÁRUKA - subjekt vydávající záruční listinu

III. Registrace 

 1. Registrace v internetovém obchodě inflaa.com je dobrovolná a bezplatná.
 2. Aby se uživatel mohl v obchodě zaregistrovat, musí vyplnit registrační formulář umístěný na webových stránkách obchodu a uvést své skutečné údaje.
 3. Pro úspěšné dokončení procesu registrace musí uživatel zvolit možnost:
  "o Jméno a příjmení,
  o E-mail,
  o Heslo,
  o Adresa (ulice, číslo domu / provozovny, město, pošta, země),
  o Telefonní číslo.
 4. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře obdrží uživatel automaticky vygenerovaný e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, aby potvrdil registraci v obchodě.
 5. V případě, že se údaje uživatele požadované během procesu registrace změní, je uživatel požádán o jejich aktualizaci, aby odpovídaly skutečnosti.
 6. Pokud se údaje uživatele požadované při registraci změní po zahájení zpracování objednávky, je uživatel vyzván, aby je aktualizoval a telefonicky informoval obchod.

IV. Objednávky 

 1. Zákazník může v obchodě objednávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Informace o produktech uvedené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k uzavření kupní smlouvy.
 3. Podání objednávky představuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku, kterou zákazník činí prodávajícímu.
 4. Registrace a vytvoření účtu je podmínkou pro zadání objednávky v obchodě inflaa.com.
 5. Po podání platné objednávky zašle prodávající zákazníkovi informaci o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty (e-mail) uvedenou při registraci, a to nejpozději do 72 hodin. Smlouva je uzavřena, jakmile Prodávající zašle Zákazníkovi informaci o přijetí objednávky.
 6. Podmínky pro realizaci objednávek přesahujících částku PLN 1 000 budou se zákazníkem dohodnuty v každém případě individuálně.
 7. V případě kupních smluv uzavřených s podnikateli přechází vlastnictví zboží označeného identifikačními údaji na zákazníka, který je podnikatelem, okamžikem zaplacení ceny.
 8. Objednané zboží bude dodáno na adresu uvedenou zákazníkem.
 9. Maximální doba dodání je 95 (devadesát pět) pracovních dnů.
 10. Pokud prodávající nemůže plnit z důvodu nedostupnosti zboží, oznámí to zákazníkovi neprodleně, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy, a vrátí celou peněžní částku, kterou od zákazníka obdržel, pokud již byla uhrazena.
 11. Nemůže-li prodávající provést službu s vlastnostmi individuálně objednanými zákazníkem z důvodu dočasné nemožnosti jejího plnění, může se souhlasem zákazníka provést náhradní službu odpovídající stejné kvalitě a účelu a za stejnou cenu nebo odměnu nebo jiným způsobem dohodnutým stranami.

V. Způsob platby

 1. Na internetových stránkách obchodu jsou uvedeny jak hrubé ceny zboží (včetně DPH), tak čisté ceny zboží. Cena za dodání zboží zákazníkovi je uvedena zvlášť. Na veškeré zboží objednané v internetovém obchodě jsou vystavovány daňové doklady nebo faktury s DPH.
 2. Ceny v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých.
 3. Zákazník, který je spotřebitelem, má na výběr z následujících forem platby:
  o převodem na bankovní účet prodávajícího,
  o 50% převodem, 50% převodem před dodáním výrobků na základě fotografií vyrobeného zařízení,
  o 50% převodem, 50% převodem provedeným při osobním odběru,
  o dobírkou, pokud hodnota celé objednávky nepřesáhne 15 000 PLN hrubého.
 4. Zákazník, který je podnikatelem, má na výběr z následujících forem platby:
  o převodem na bankovní účet prodávajícího,
  o 50% převodem, 50% převodem před dodáním výrobků na základě fotografií vyrobeného zařízení,
  o 50% převodem, 50% převodem při osobním odběru.
 5. Pokud se rozhodnete pro platbu bankovním převodem, převod proveďte na níže uvedený bankovní účet prodávajícího do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky ke zpracování s uvedením názvu převodu - čísla objednávky:

  39 1090 1030 0000 0001 3512 2440
  International Sourcing sp. z o.o.
  ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa

 6. Zákazník nakupuje zboží a objednává služby za ceny a ve výši nákladů na dodání platné v době objednání. Výše nákladů na dodání závisí na vzdálenosti dodání k zákazníkovi a na velikosti a hmotnosti daného zboží.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a výše nákladů na dodání, zejména v případě změn ceníků služeb poskytovaných doručovateli. Toto ustanovení se nevztahuje na již probíhající objednávky.

VI. Výkon dodávky

 1. Doručení se provádí na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 2. Doručení se provádí kurýrní službou.
 3. Zákazník si může zboží vyzvednout také osobně na adrese Białołęcka 233A, 03-253 Varšava.
 4. Doporučujeme, aby zákazník, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu § 221 občanského zákoníku, pokud je to možné, zkontroloval stav zboží po doručení zásilky a za přítomnosti zástupce doručovatele sepsal příslušný protokol. Kontrola zásilky usnadní a urychlí uplatnění případných nároků vůči odpovědnému subjektu v případě mechanického poškození zásilky vzniklého během přepravy. V takových situacích doporučujeme zákazníkovi, aby co nejdříve kontaktoval prodávajícího.
 5. Zákazník, který není spotřebitelem ve smyslu § 221 občanského zákoníku, je povinen zkontrolovat stav zboží po dodání a za přítomnosti zástupce dodavatele. V případě mechanického poškození zásilky během přepravy by měl zákazník sepsat škodní protokol a neprodleně kontaktovat prodávajícího.

VII. Stížnosti

 1. V případě smluv uzavřených se zákazníky, kteří jsou zároveň spotřebiteli ve smyslu § 221 občanského zákoníku, odpovídá prodávající za nesoulad zboží se smlouvou, pokud jej zákazník zjistí před uplynutím 2 let ode dne dodání. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu zjištěný nesoulad zboží se smlouvou do 2 měsíců ode dne zjištění tohoto nesouladu.
 2. Prodávající do 14 (čtrnácti) dnů odpoví na reklamaci zboží nahlášenou zákazníkem a oznámí mu další postup.
 3. Pro usnadnění reklamačního řízení je zákazník požádán o zaslání fotografií a podrobného popisu nevyhovujícího zboží, pokud je to možné.
 4. Pokud je reklamace vyřízena ve prospěch zákazníka, prodávající uvede zboží do souladu se smlouvou v souladu s požadavkem zákazníka opravou nebo výměnou za nové. Pokud by výměna nebo oprava vystavila zákazníka značným obtížím, prodávající v souladu s požadavkem zákazníka sníží cenu nebo vrátí - v důsledku odstoupení zákazníka od smlouvy - celou dlužnou částku za reklamovaný výrobek do 14 (čtrnácti) dnů.
 5. V případě smluv uzavřených se zákazníky, kteří jsou podnikateli, je podle § 558 odst. 1 občanského zákoníku odpovědnost prodávajícího ze záruky vyloučena.
 6. V případě zboží, na které se vztahuje záruka, může zákazník, který je podnikatelem, reklamovat výrobek s vadami pouze s využitím práv ze záruky - za těchto okolností má zákazník nároky pouze vůči subjektu, který je ručitelem. V případě zboží, na které se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem nebo distributorem, je Prodávající pouze zprostředkovatelem předávajícím podanou reklamaci výrobci nebo distributorovi.
 7. V případě zboží, na které se vztahuje záruka, může zákazník, který je spotřebitelem, reklamovat výrobek s vadami:
  o uplatněním práv ze záruky - za těchto okolností je zákazník oprávněn uplatnit nároky pouze vůči subjektu, který je ručitelem. V případě zboží, na které se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem nebo distributorem, je Prodávající pouze zprostředkovatelem předávajícím podanou reklamaci výrobci nebo distributorovi;
  o využití práv, která má Zákazník, který je spotřebitelem, vůči Prodávajícímu v souvislosti s nesouladem zboží se smlouvou.

VIII. Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu pouze v případě, že je sám výrobcem zboží. Pokud prodávající poskytuje záruku, jsou obsah a podmínky záruky uvedeny v záručním listě vystaveném prodávajícím.
 2. Pokud prodávající není výrobcem daného zboží, může se na zboží vztahovat záruka poskytovaná příslušným výrobcem nebo distributorem. Obsah a podmínky záruky jsou v takovém případě uvedeny v záručním listě vydaném výrobcem nebo distributorem.

IX. Návraty

 1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem a který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu, a to písemným prohlášením do deseti dnů ode dne doručení předmětu smlouvy. Pro dodržení této lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení lze zaslat e-mailem na adresu biuro@inflaa.com nebo poštou na následující adresu:

  International Sourcing
  ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa

 2. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je zproštěn všech závazků. To, co strany poskytly, se vrací v nezměněné podobě, ledaže by změna byla nutná v mezích obvyklého hospodaření. Vrácení by mělo být provedeno neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů. Spolu s cenou zboží vrátí prodávající spotřebiteli i náklady na dodání, které spotřebitel vynaložil.
 3. Zákazník by měl vrácené zboží zaslat na adresu e-dmuchance.eu, Białołęcka 233A, 03-253 Varšava.
 4. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se na spotřebitele nevztahuje v případech:
  o u zvukových a obrazových záznamů a záznamů na počítačových nosičích dat poté, co spotřebitel odstranil jejich originální obal;
  o u smluv týkajících se služeb, jejichž cena nebo odměna závisí výlučně na pohybu cen na finančním trhu;
  o u služeb s vlastnostmi, které spotřebitel uvedl v objednávce, kterou učinil nebo které jsou úzce spjaty s jeho osobou;
  o služby, které vzhledem ke své povaze nelze vrátit nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze;
  o doručování novin;
  o služby hazardních her,
  o poskytování služeb zahájené se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 10 dnů ode dne jejího uzavření.
 5. Zboží se zvláštními vlastnostmi vyrobené na individuální objednávku zákazníka nelze vrátit.

X. Smlouva o poskytování elektronických služeb

 1. Poskytovatel služeb poskytuje prostřednictvím internetového obchodu tyto elektronické služby:
  pro zřízení a vedení účtu v internetovém obchodě,
  pro zasílání newsletteru.
 2. Poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb je bezplatné.
 3. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících ve vedení účtu v internetovém obchodě a zasílání newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT: počítač s přístupem na internet, přístup k e-mailu, webový prohlížeč: Internet Explorer verze 7.0 nebo novější s povoleným JavaScriptem a cookies, Mozilla Firefox verze 4.0 nebo novější s povoleným JavaScriptem a cookies nebo Google Chrome verze 8 nebo novější. Doporučené rozlišení monitoru 1024×768 pixelů.
 5. Příjemce je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobního vlastnictví a práv duševního vlastnictví třetích stran. Příjemci je zakázáno poskytovat obsah protiprávní povahy. Je zakázáno využívat elektronické služby způsobem, který protiprávně narušuje provoz internetového obchodu prostřednictvím určitého softwaru nebo zařízení, jakož i zasílat nebo zveřejňovat nevyžádané obchodní informace v internetovém obchodě.
 6. Zákazník může podat stížnost týkající se poskytování elektronických služeb prostřednictvím internetového obchodu zasláním e-mailu nebo písemně na adresu prodávajícího. Poskytovatel služby posoudí reklamaci bezodkladně, nejpozději do 14 dnů počítaných ode dne podání reklamace.
 7. Poskytovatel služby odpoví na stížnost na e-mailovou adresu, kterou mu příjemce služby poskytl, nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou.
 8. Zákazník může kdykoli a bez udání důvodu s okamžitou platností vypovědět smlouvu na dobu neurčitou o poskytování elektronických služeb trvalé povahy, a to zasláním příslušné výpovědi e-mailem nebo písemně na adresu prodávajícího.
 9. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb na dobu neurčitou v případě, že příjemce objektivně nebo trvale porušuje podmínky, zejména pokud poskytuje obsah protiprávní povahy, a to po neúčinné jednorázové výzvě k ukončení s určením přiměřené lhůty. Smlouva v takovém případě zaniká po 7 dnech od podání prohlášení o záměru ukončit smlouvu.
 10. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb uzavřené na dobu neurčitou ze strany poskytovatele nebo příjemce služby nemá vliv na práva nebo výhody, které strany nabyly během trvání smlouvy.
 11. Poskytovatel služeb a příjemce služeb mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb po vzájemné dohodě stran kdykoli vypovědět.

XI. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správcem údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu je vlastník obchodu.
 2. Internetový obchod funguje v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidované znění Sbírky zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, v platném znění) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204, v platném znění).
 3. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje pouze subjektům oprávněným podle platných právních předpisů.
 4. Majitel obchodu se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté uživateli před ztrátou, zničením, vyzrazením, přístupem neoprávněných osob nebo zneužitím.
 5. Správce zpracovává osobní údaje výhradně za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu.
 6. Uživatel poskytuje své osobní údaje potřebné k registraci dobrovolně.
 7. Uživatel má právo kdykoli nahlížet do svých osobních údajů a upravovat je, jakož i požadovat jejich odstranění z databáze. Za účelem uplatnění těchto práv může uživatel kontaktovat správce obchodu zasláním e-mailu na adresu: konrad.kosmala@inflaa.com nebo poštou na adresu prodávajícího:

  International Sourcing
  ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa

XII. Zásady používání souborů cookie

 1. Internetový obchod inflaa.com používá soubory cookie ke shromažďování informací souvisejících s používáním obchodu uživatelem.
 2. Soubory cookie jsou textové soubory ukládané webovým prohlížečem uživatele do jeho počítače, které umožňují identifikovat uživatele a zaznamenávat jeho preference na základě historie navštívených webových stránek.
 3. Soubory cookie vám umožňují udržovat uživatelskou relaci, aniž byste museli na každé podstránce znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo na inflaa.com.
 4. Internetový obchod inflaa.com používá následující soubory cookie:
  o trvalé
  o analytické
  o externí.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Obsah těchto Pravidel může být změněn po informování uživatelů o rozsahu předpokládaných změn nejpozději 14 dní před datem jejich účinnosti. Objednávky zadané v době platnosti předchozího znění předpisů budou realizovány v souladu s jeho ustanoveními. Pokud Uživatel se zavedením změn předpisů nesouhlasí, může svůj účet smazat.
 2. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu § 221 občanského zákoníku, budou řešeny obecným soudem příslušným podle ustanovení občanského soudního řádu.
 3. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu § 221 občanského zákoníku, budou řešeny obecným soudem příslušným podle sídla Obchodu.
 4. Uživatelé mohou prodávajícího kontaktovat následujícími způsoby:
  • telefon: +48 501 110 922
  • e-mail: konrad.kosmala@inflaa.com
  • Písemně na adresu: International Sourcing, ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa
 5. Zákazníci mají kdykoli přístup k těmto smluvním podmínkám prostřednictvím odkazu na domovské stránce obchodu. Tyto obchodní podmínky lze zaznamenat, získat a reprodukovat jejich vytištěním nebo uložením na vhodný nosič dat.
 6. Název internetového obchodu inflaa.com, uspořádání a koncepce webových stránek obchodu a veškeré materiály na nich obsažené jsou předmětem autorských práv a práv průmyslového vlastnictví a jsou chráněny zákonem. Jejich používání a šíření bez souhlasu majitele obchodu je zakázáno.
 7. Tato nařízení jsou účinná od 6. září 2017.

Obchod se snaží, aby se zákazníci cítili příjemně a bezpečně, a nákupy v obchodě byly vždy úspěšné. Obchod funguje v souladu s platnými zákony a s ohledem na dobré obchodní zvyklosti, zejména s přihlédnutím ke standardům elektronického obchodu týkajícím se kvality zboží a vyřizování transakcí. Obchod je otevřen jakýmkoli návrhům či podnětům ze strany zákazníků ohledně uzavřených smluv, proto nejsou vyloučena individuální ujednání o objednávkách. V případě jakýchkoli pochybností vás vyzýváme, abyste nás kontaktovali.